CS Interieur bv probeert de inhoud van haar officiële website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. CS Interieur bv kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van CS Interieur bv toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. CS Interieur bv kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

CS Interieur bv wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Ze waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen CS Interieur bv of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. CS Interieur bv of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen CS Interieur bv of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Inhoud van emails of briefwisseling

De inhoud van emails of briefwisseling, inclusief de inhoud van alle meegezonden bijlagen is strikt vertrouwelijk en kan niet in rechte, noch als nadelige erkentenis gebruikt worden. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring kan deze inhoud niet voor publicatie, onthulling, lezing, verdere reproductie of verspreiding gebruikt worden.

Indien u een e-mail ten onrechte ontvangen zou hebben, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de verzender ervan en het bericht vervolgens te verwijderen.

CS Interieur bv staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van deze e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.